Ubåtsklubbarna i Sverige består av fyra kamratföreningar och Föreningen Ubåtsvapnet.
Fokus är ubåtslivet förr, nu och i framtiden!

isa 2020

Nedräkningen har börjat och planering samt organiseringen är i full gång till nästa års kongress i Karlskrona..

LÄNK

Sånghäfte

ulven 75 år

Nyheter och reportage från Försvarsmakten

 • Myndigheter och företag övade cyberförsvar tillsammans

  11 oktober 2019 14:41
  Safe cyber är Försvarsmaktens årligen återkommande övning i cyberförsvar. Liksom förra årets övning, genomfördes årets upplaga tillsammans med myndigheter med ansvar för cybersäkerhet i Sverige samt med myndigheter och företag som ansvarar för system och tjänster kopplade till Försvarsmakten.I samband med årets övning genomfördes också forskning som syftar till att förbättra Försvarsmaktens incidenthantering och arbetet med att ta fram och upprätthålla cyberlägesbilder. Att ha god lägesbildsuppfattning och effektiv incidentrapportering är två exempel på hur Försvarsmakten bidrar till att ytterligare förstärka Sveriges cyberförsvarsförmåga.
  En del av deltagarna i Safe cyber 2019 fick öva på att upptäcka, rapportera och hantera cyberangrepp och incidenter i en simulerad it-miljö. Övriga deltagare fick bland annat värdera incidentrapporter, fatta riskhanteringsbeslut och samverka genom att diskutera utifrån de tekniska cyberangreppen i simuleringsövningen. 18 myndigheter och företag deltog i övningen.

  – De spontana reaktionerna från övningsdeltagarna, besökarna och övningsledningen visar att övningen som helhet var lyckad både vad gäller genomförande, övningsscenario och inspel, säger David Olgart, övningsledare för övningen.

  Erfarenheterna från övningsdeltagarna understryker vikten av att öva tillsammans, lära känna varandra och nätverka för att vara bättre förberedda på cyberrelaterade incidenter. I samma stund som övningsledaren meddelade att övningen var slut påbörjades planeringen inför Safe cyber 2020 som kommer knyta an till nästa års totalförsvarsövning.…

Skipper

 • Gästinlägg: Möta Hejda Slå

  4 oktober 2019 19:57 – Unknown


  I onsdags lanserades boken ”Möta Hejda Slå – Så skulle Sverige försvaras” på Armémuseum.
  Boken utgör en del av forskningsprojektet FoKK (Försvaret och det kalla kriget) och är en uppföljning på den tidigare utgivna boken ”Den stora invasionen” som skildrade den svenska operativa planläggningen utifrån ett robust svenskt försvar mot invasion.


  ”Möta Hejda Slå” är således uppföljaren som istället beskriver den då gällande doktrinen, och de utmaningar som vi var tvungna att hantera. De fyra huvudsakliga teman som boken avhandlar är Strategin, Operationerna, Beredskapen och Stridskrafterna.

  De marina delarna i boken är författade av Frank Rosenius, Lars G Persson, Claes Tornberg, Emil Svensson samt undertecknad.

  Viceamiral Frank Rosenius beskriver i sin del ÖB planering, vilket omfattar mer än enbart marinen, och ger sin personliga syn på huruvida det svenska försvaret kunde lösa de tre uppgifterna inom ramen för doktrinen. Konteramiral Tornberg skriver på temat ”Sjöblindhet i det operativa tänkandet” – vilket syftar på den markoperativa dominansen i det operativa tänkandet under kalla kriget.  Generallöjtnant Lars G Persson skriver under temat beredskap om ”koncentrering och uppmarsch – det känsliga skedet” och avhandlar var svagheterna fanns vid den tiden, och huruvida vi skulle hinna komma på plats när det väl gällde. Kommendör 1.gr Emil Svensson beskriver i sin del ”Krigsrisk och undervattenskränkningar”. Denna del avhandlar motiven till de speciella undervattenskränkningar som drabbade Sverige under 80-talet samt krigsrisken.
  Mitt eget kapitel i boken har jag valt att rubricera ”Ytattacken – krigsförberedelser och skarp verksamhet”. I kapitlet beskrivs förbandsverksamheten utifrån mitt perspektiv som fartygschef, divisionschef och flottiljchef, tillika chef för ubåtsjaktstyrkan under en lång sjökarriär. Mitt huvudsakliga fokus ligger på ytattackflottiljerna, dess materiella utveckling samt verksamhet från 80-talet och framåt.

  I den avslutande delen beskriver jag ubåtskränkningarna, hur vi tänkte, vad vi gjorde och våra insatser som under åren formade och byggde upp vår ubåtsjaktförmåga till ett väl fungerande maskineri. Viktigt att notera för alla läsare av boken är dock att det stycke som jag benämner som ”Öva och jaga skarpt” kräver ett förtydligade i syfte att undanröja alla konspirationsteorier.

  I stycket beskriver jag hur en övning kunde se ut, och hur övningarna ofta övergick till skarp verksamhet. Men i samband med redigeringen av texten har dessvärre förklaringen att min beskrivning är ett fiktivt scenario förvunnit. Det finns således en risk att de avslutande delarna i stycket skulle kunna tolkas som en verklig händelse. Så är alltså inte fallet. Det jag beskriver är ett möjligt scenario. Det vill säga något som hade kunnat hända, och som vi var förberedda att hantera.

  Boken är på det hela sammantaget ett unikt historiskt dokument som beskriver dåtiden problem och hur vi tänkte. Mina exempel är den marina, men boken omfattar berättelser från hela den dåvarande Försvarsmakten, och är väl värd att läsa för både den historiskt intresserade, och för officerare idag som återigen har liknande problem att brottas med.

  Göran Frisk
  Stockholm, Oktober 2019