Ubåtsklubbarna i Sverige består av fyra kamratföreningar och Föreningen Ubåtsvapnet.
Fokus är ubåtslivet förr, nu och i framtiden!

isa 2022

Här är en sammanfattande film om ubåtskongressen. i Karlskrona i maj 2022.

Sånghäfte

ulven 75 år

JARL ELLSÈN 100 År. - 2/9-20

Till alla Sjöormar : Varmt tack för det ståtliga födelsedagsbrevet ! Upp periskop !
 
Jarl Ellsén
Fd FC U9 och Näcken

Nyheter och reportage från Försvarsmakten

 • Flygvapnets flygmedicinska forskning prisas

  5 juli 2022 09:53
  Varje år anordnas en internationell flygmedicinsk konferens i USA av organisationen Aerospace Medical Association (AsMA). Vid 2021 års konferens, som genomfördes i Denver i augusti-september, mottog Rickard Ånell, Mikael Grönkvist, Mikael Gennser och Ola Eiken vid Omgivningsfysiologiska avdelningen på KTH i Stockholm utmärkelsen Arnold D. Tuttle Award för den forskningsartikel som lämnat det mest betydande bidraget att lösa ett utmanande problem inom det flygmedicinska området under 2020–2021. Avdelningen leds av professor Ola Eiken och delar av den flygmedicinska forskningen görs på uppdrag av flygöverläkare Håkan Sköldefors.Artikeln, Evolution and Preservation of Venous Gasemboli at Alternating High and Moderate Altitude Exposures, som ingår i Rickard Ånells doktorsavhandling handlar om utveckling av och beständighet hos venösa gasembolier (VGE, gasbubblor), vilka utgör markörer för dekompressionsstress under flygning.
  Så kallad altitud-dekompressionssjuka (DCS) kan uppstå vid snabb och ihållande exponering för hög höjd. DCS orsakas av övermättnad av fysikaliskt löst gas, som leder till att gasbubblor bildas i blod och andra vävnader. DCS är ett problem inom militärflyget, främst på grund av att stridsflygplan ofta flyger på hög höjd och kabintrycket måste hållas lågt (nära trycket i omgivande lufthav) för att minska risken för skador på lungorna, så kallade lungbarotrauma, dvs. överexpansion och ruptur av lungvävnaden, i händelse av planet plötsligt tappar kabintrycket vid påskjutning eller annan olycka. Att risken för DCS ökar med exponeringens varaktighet under långvarig, ihållande exponering för hög höjd är välkänt. Men det finns inte alls lika mycket forskning gällande DCS-risken i samband med upprepade exponeringar på hög höjd avbrutna av exkursioner till måttlig höjd. Enkelt förklarat så är det just risken för piloten att drabbas av DCS vid sådana långvariga upprepade flygpass på hög höjd avbrutna av exkursioner till måttlig höjd som Rickard Ånells vinnande artikel handlar om.
  I moderna stridsflygplan kan den sammanlagda flygtiden vid lågt kabintryck vara betydande även under en enda flygning. Detta eftersom planen kan tankas i luften vilket tillåter långvarig flygning på hög höjd, avbruten av att planet går ner på lägre höjd för lufttankning.
  Forskargruppen vid KTH har visat att risken för DCS vid upprepade exponeringar på hög höjd är beroende av gasinnehållet i pilotens andningsgas. Vid normalt syretryck i andningsgasen tycks exkursionerna öka risken för DCS, medan de har den motsatta effekten om piloten andas en gasblandning med högt syretryck.
  – Forskningen som Omgivningsfysiologiska institutionen bedriver inom området görs på uppdrag av flygvapnet. Det är mycket viktigt för oss att får svaret på vilka risker som våra piloter utsätts för vid långvarig upprepad flygning på hög höjd, säger flygöverläkare Håkan Sköldefors.
  Forskningsmetoder
  Åtta män tjänstgjorde som försökspersoner under tre simulerade höjdexponeringar i undertryckskammare,  från höjden 24 000 fot ner till 15 000 fot under olika tidsintervaller. VGE-poäng (mängd gasbubblor i venblodet) bedömdes med ultraljudsundersökning av hjärtat. Utvädring och upptag av kvävgas via andningsvägarna mättes kontinuerligt genom att försökspersonen andades via en sluten andningskrets, där förbrukad syrgas ersattes (syreinnehållet i andningskretsen kontrollerades) och producerad koldioxid togs bort med ett filter. 
  – Vi sänder våra hjärtligaste gratulationer till Rickard med flera och det visar att den forskning som vi initierar och bedriver tillsammans med KTH har en mycket hög kvalitet även internationellt sett, säger flygöverläkare Håkan Sköldefors.…

Skipper

 • Gästinlägg: Ett medlemskap i NATO är nu det enda alternativet!

  6 mars 2022 09:54 – Unknown

  Statsminister Magdalena Andersson har tidigare sagt att det ”krävs väldigt bra argument för att vi skall gå med i NATO”. Den ryska invasionen av Ukraina erbjuder ett sådant väldigt bra argument - Ett medlemskap i NATO, om vi INTE vill ha krig!
  Bakgrunden till argumentet ovan är att svenskt försvar i sin helhet syftar till att vara krigsavhållande. Likt en igelkott skall försvaret påvisa att ett angrepp kommer att smärta och det ordentligt. Den angripare som inte avskräcks av detta faktum skall mötas av omedelbara och kännbara förluster vilket förhoppningsvis innebär att denne angripare avbryter sina illdåd.

  Det går att anta att Ukraina med sitt försvar har haft likartade ambitioner avseende avskräckning och tröskeleffekt i syfte att slippa en väpnad konflikt. Men det har visat sig att idén om att ett starkt konventionellt försvar, hos en fristående stat, skulle verka krigsavhållande mot den nuvarande ryska statsledningen inte längre är giltig. De kostnader i liv, materiel och monetära medel som nuvarande ryska ledning är beredd att ta överraskar sannolikt också de mest rutinerade analytiker. Trots att Ukraina har åsamkat betydande skada på rysk militär, samtidigt som EU, USA med flera ödelägger den ryska ekonomin, blir Lavrovs svar på en presskonferens den 3:e mars att ”Ryssland skall fortsätta till slutet”.

  Ukraina, som liksom Sverige, är en icke alliansansluten stat helt utan tillgång till egna kärnvapen, har därmed både misslyckats med att vara krigsavhållande och att få till en situation där inledande förluster för angriparen leder till att angreppet avbryts. Ukraina står inte ensamma och det förväntar jag mig inte heller att Sverige skulle göra om ett ryskt väpnat angrepp inleddes mot oss. Tvärtom har Ukraina ett enormt stöd av en stor del av världen i sin kamp med vapen, frivilliga, ekonomiska medel med mera.

  Men detta stöd har INTE hindrat Ukrainas folk från att skjutas i småbitar av ryskt raketartilleri.

  Likheten med den svenska situationen är uppenbar! Sverige saknar också kollektiva försvarsgarantier, som är kända för den eventuella angriparen, och vi har inga egna kärnvapen. Detta innebär att Sverige är en stat som kan påverkas med militära operationer till en acceptabel kostnad.

  Vi skulle likt Ukraina visserligen också kunna påräkna stöd när kriget var ett faktum. Vi skulle få visa vad vårt totalförsvar går för, vi skulle säkerligen åsamka de ryska styrkorna som skickas mot vårt land betydande förluster. Alla svenskar skulle förenas i en gemensam kamp mot den yttre fienden och många hjältar skulle födas i vårt land.

  Likväl skulle städer raseras, naturen förstöras och oändligt mycket lidande skulle bli ett faktum med de döda och skadade som detta eldprov av totalförsvaret skulle innebära.

  För att undvika det ultimata testet och slippa använda totalförsvarets yttersta funktion så kräver den nuvarande säkerhetsordningen en förändring av svensk säkerhetspolitik. Denna förändring innebär att Sverige omgående måste ta steget mot ett fullvärdigt medlemskap i NATO.

  / Svensk medborgare tillika stridpilot i flygvapnet…