Om klubben

Bildad: 2004
Ordförande: Johan Hjortsberg
Fartyg: Hajen1904, Neptun 81
Plats: Marinmuseum, Karlskrona


UBÅTSKLUBBEN HAJEN

Flottans första ubåt – Hajen- sjösattes år 1904. Hon var en viktig del av rikets försvar fram till utrangeringen år 1922. Hajen undgick som väl var skrotningsdöden, men inredningen förkom på vägen mot den ärofyllda finalen – att bli museiubåt på Marinmuseum.

År 2004 firades Ubåtsvapnets 100-årsjubileum med särskilda arrangemang på flera platser i landet. Under de 100 åren hade sammanlagt 80 ubåtar byggts på svenska varv och uppskattningsvis 8.500 personer tjänstgjort på våra svenska ubåtar. Av dessa hade 800 gamla och unga besättningsmedlemmar hörsammat kallelsen till ubåtsbesättningarnas jubileumsfirande i Karlskrona. Ett tydligt tecken på den fina sammanhållning som under alla tider rått inom ubåtsvapnet! 

I Karlskrona arrangemanget ingick stadens första Marindag (arrangerades av de som arrangerade ubåtsjubileet i Karlskrona) samt specialvisningar av moderna ubåtar, uppvisningar av modellubåtsklubben SONAR i Simhallen samt en storartad jubileumsmiddag i byggnaden Repslagarbanan på Lindholmen i Örlogshamnen. En följd av denna och andra trivsamma återföreningar under jubileumsåret blev att några ubåtsveteraner i Karlskrona och Stockholm bestämde sig för att om möjligt bilda ubåtsklubbar även i dessa städer. Det fanns då ubåtsklubbar i Malmö och Göteborg.

Gunnar Nordanfors hade förvisso långt tidigare bildat Karlskronas ubåtsklubb men dess verksamhet hade med tiden klingat av.
 
Hösten 2004 samlades ett antal nyligen pensionerade ubåtsmän boende i Karlskrona för att diskutera förverkligande av planerna på en ubåtsklubb. Namnet Hajen hade de redan tidigare ”inmutat” i konkurrens med den blivande Stockholmsklubben. Hajen var förvisso inte ”i visningsskick” motsvarande U3 eller Nordkaparen, museiubåtar vilka levandegjordes och till del underhölls av ubåtskamraterna i Malmö- och Göteborgsklubben. Björn Hamilton, som ledde jubileumsarrangemanget i Karlskrona, uppmärksammade år 2003 den dåvarande chefen för 1.ubåtsflottiljen, kommendör Bo Rask, att Försvarsmakten hade ett utomordentligt fint läge att manifestera ubåtsvapnets 100-års jubileum, genom att till Marinmuseum överlämna en ubåt typ Näcken (en modern ubåt) som museiubåt. Ubåtarna Neptun och Najad hade till följd av försvarsbeslut blivit överflödiga och skulle skrotas om de inte kunde försäljas internationellt.
 
Förslaget -”Ubåt till SSHM”, daterat 2003-02-07 – kom inte i närheten av realisering under jubileumsåret men det blev en viktig vision för dem som den 12 Maj 2004, i Olle Hjorts dåvarande restaurang Två Rum Och Kök, officiellt bildade Ubåtsklubben Hajen.

I ubåtsklubbens alltjämt gällande stadgar står bland annat att:

o Ubåtsklubbens främsta syfte är att värna om samt bevara Ubåtstraditioner och ubåtskunnande i Karlskrona, såväl med anknytning till operativa ubåtar som med anknytning till varvets ubåtsbyggnation. 
Syftet skall konkretiseras genom att Klubben på allehanda sätt medverkar till att en "modern" museiubåt placeras i Karlskrona. Ubåtsklubben skall härutöver vara ett lokalt forum for utbyte av erfarenheter och kunnande inom allehanda ubåtsanknutna områden, såväl nationellt som internationellt.

o Alla personer med intresse för ubåtar är välkomna som medlemmar i föreningen. Styrelsen kan utesluta medlem som uppenbart motverkar klubbens syften.
I december 2007 beslutade Statens Maritima Museer att med vissa ekonomiska förbehåll ta emot ubåten Neptun som från Försvarsmakten. Ett omfattande museiprojekt Kalla Kriget har inletts i vilket museiubåten Neptun kan få en central roll. Ubåtsklubben deltar aktivt i planeringen inför denna smått ofattbara VISIONSUPPFYLLELSE