mottagare av hans hedbergs pris

om priset

Hans Hedbergs vandringspris, en tavla med en Sjöormenubåt på Hårsfjärden, skall föräras till en god ubåtsman som gjort extraordinära insatser för Sjöormen­klubben under året.

PRISETS STADGAR

Hans Hedbergs Vandringspris 
§1 Vandringspriset tilldelas medlem i Sjörormenklubben på ett år med början från 2016 för att: 
· Han eller hon är en god ubåtsman som alla kan lita på 
· Han eller hon har inte påvisat några psykopatiska eller mytomaniska beteenden (HH) 
· Gjort extra ordinära insatser för Sjöormenklubben 
§2 Vandringspriset är en tavla som Hans Hedberg (HH) målade en sommarhelg 1977 när han var VO på ubåten Sjöhästen och tillika ubåtsflottiljens jourofficer. Hans målade tavlan på SB bryggvingen ombord HMS Älvsborg, akterförtöjd i Vitså. 
Den visar en ubåten Sjölejonet av Sjöormen klass i ytläge som är under utlöpande strax före SB giren mot VINDBÅDAN. Tavlan har under senare år varsamt genomfört ÅÖ och GÖ hösten 2015. Äkthetsintyg från bifogas. 
§3 Tidigare innehavare av tavlan kan tilldelas vandringspriset ytterligare en gång. Maximalt kan vandringspriset erhållas 2 gånger, dock inte påföljande år. 
På baksidan av tavlan finns historik från maj 1985 över vilka som tidigare tilldelats tavlan. 
§4 Tavlan skall hängas på en central plats i pristagarens hem och fånga betraktarens uppmärksamhet och beundran. 
§5 Tavlan skall vårdas med största varsamhet. Om skada på tavlan uppstår åligger det innehavaren i samförstånd med HH eller Sjöormenklubben att skyndsamt åtgärda skadan på innehavarens bekostnad. 
§6 Kopiering av tavlan är strängeligen förbjuden.