Ordenskapitlet Veteran-UVAS


UVAS grundades som ett ordenskapitel på Ubåtsflottiljen i Kustflottan 1933. Delar av ordenskapitlets form och ritualer har enligt uppgift hämtats från Ordenssällskapet Pelarorden. Inval av medlemmar i UVAS har ursprungligen varit officerare senare regementsofficerare på ubåtsflottiljen. När befälsreformer i Försvarsmakten genomförts har detta påverkat vilka som deltagit i UVAS.

1983 blev alla befälskategorier yrkesofficerare och ordenssällskapet öppnades successivt för allt befäl vid ubåtsflottiljen. Antalet nya medlemmar i UVAS ökade därmed kraftigt med åren och rutinerna blev näst intill ohanterliga på grund av det stora antalet medlemmar. När sedan värnplikten lades vilande 2009 och alla i Försvarsmakten, även sjömännen anställdes blev all personal på förbanden anställda kollegor. UVAS slutade att genomföras vid förbandet.

Det första ”Veteran-UVAS” genomfördes den 9 december 2015 av Ubåtsklubben Sjöormen på ett överfullt DVÖ. Vi hade levande ljus enligt tradition. Sedermera begränsades antalet gäster och levande ljus förbjöds. Drivande var inledningsvis Rolf Löthman. Björn Fornande återbördade UVAS-kistan mm till Huvudstaden/DVÖ från den tillfälliga interneringen i Karlskrona. Gammal dokumentation om UVAS, ritualer, prydnader, regalier och utensilier som sparats inom förbandet togs omhand och användes i det nya Veteran-UVAS. Ubåtsklubben har därefter låtit renovera och komplettera materielen. I något förkortad och förenklad form, baseras fortfarande ritualerna på de gamla formerna som tidigare tillämpades på ubåtsflottiljen. Ritualer och former för ordenskapitlet beläggs fortfarande med särskild undervattenssekretess (SUVS) för de som inte invigts i de stora havens hemligheter.

Inval av medlemmar i Veteran-UVAS sker numera endast från Ubåtsklubben Sjöormen. Ubåtsmän som önskar deltaga i Veteran-UVAS bör därför först söka medlemskap i Sjöormen. Se Sjöormens hemsida om ansökan av medlemskap. Alla medlemmar i Ubåtsklubben Sjöormen är välkomna till Veteran-UVAS.